• Zwroty i reklamacje

Zwort towarów

1. Przysługuje Państwu zwrot towaru w terminie do 14 dni od daty zakupu.

 
 W momencie odbioru towaru prosimy zwrócić  uwagę na zgodności dostawy z załączonym dokumentem WZ zawierającym listę i ilości towarów w przesyłce, za sprawdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem oraz za sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych zawartości przesyłki. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki czy też niezgodności dokumentu WZ z zamówieniem jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy z udziałem pracownika firmy spedycyjnej lub odmowa przyjęcia dostawy towaru oraz pisemne powiadomienie Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy .
 
 

Opis postępowania w przypadku reklamacji

 1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu rękojmi należy zgłosić reklamację: listownie lub pocztą elektroniczną na adres zabawkituttiki@gmail.com podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe, numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz opis problemu i sposób rozwiązania roszczenia. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny sprzedawcy.

4. W momencie zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru na adres korespondencyjny na koszt Sprzedającego.

5. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki reklamacyjnej Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie o wyniku bądź o wykonywanych działaniach postępowania reklamacyjnego.

6. W przypadku, gdy Sprzedający nie uznaje roszczenia klienta, wówczas klient może się zwrócić o interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“

7. Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.